บริษัท สยามกู๊ดเฮลท์ จำกัด

วิศวกรรมเกษตรเป็นสาขาทางวิศวกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการประมวลผลทางการเกษตร. วิศวกรรมการเกษตรรวบรวมหลักการทางวิศวกรรมสาขาวิชาเครื่องกล, โยธา, ไฟฟ้า, และเคมี เข้ากับความรู้ในหลักการทางการเกษตร

• การออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร, อุปกรณ์, และโครงสร้างทางการเกษตร
• เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร
• การจัดการทรัพยากรการเกษตร (รวมถึงการใช้ที่ดินและการใช้น้ำ)
• การจัดการน้ำ, การอนุรักษ์, และการจัดเก็บเพื่อการชลประทานสำหรับการปลูกพืช, และการผลิตปศุสัตว์
• การสำรวจและการทำโปรไฟล์ที่ดิน
• การอุตุนิยมวิทยาและวิทยาศาสตร์ของชั้นบรรยากาศ
• การจัดการและการอนุรักษ์ดิน, รวมทั้งการควบคุมการกัดเซาะและการพังทลายของดิน
• การเพาะเมล็ด, การเตรืยมดิน, การเก็บเกี่ยว, และกระบวนการผลิตพืชผล
• การผลิตปศุสัตว์, รวมทั้งสัตว์ปีก, ปลา, และสัตว์ให้นม
• การจัดการของเสีย, รวมทั้งของเสียจากสัตว์, ของตกค้างทางการเกษตร, และปุ๋ยส่วนเกิน
• วิศวกรรมอาหารและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรที่นำไปใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า
• คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุที่ใช้ใน, หรือผลิตโดย, การผลิตทางการเกษตร
• วิศวกรรมด้าน bioresource ที่ใช้เครื่องจักรกลในระดับโมเลกุลเพื่อช่วยสภาพแวดล้อม
• การออกแบบของการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

  • โรงเรือน

  • เมล็ดและต้นกล้า

  • การเตรียมดิน

  • อุปกรณ์โรงเรือน

  • ทีมดูแลและให้คำปรึกษา

  • ผลิตภัณฑ์

  • วัสดุและอุปกรณ์ปลูก

  • โครงการ

Siam Good Healths

เราใช้หลักวิศวกรรมมาใช้ในระบบเกษตรกรรมเพื่อความคุ้มค่าและเพื่อพัฒนาคุณภาพที่เป็นหนึ่ง

รายละเอียด

Siam Good Healths

เราใช้หลักวิศวกรรมมาใช้ในระบบเกษตรกรรมเพื่อความคุ้มค่าและเพื่อพัฒนาคุณภาพที่เป็นหนึ่ง

รายละเอียด

Siam Good Healths

เราใช้หลักวิศวกรรมมาใช้ในระบบเกษตรกรรมเพื่อความคุ้มค่าและเพื่อพัฒนาคุณภาพที่เป็นหนึ่ง

รายละเอียด